Kadry Turystyki
Regulamin
UDZIAŁU W KURSACH I SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KADRY TURYSTYKI SP. Z O.O.

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem kursów i szkoleń jest Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-210 przy ul. Kolejowej 47/47, NIP 527 27 38 159, KRS 0000561311, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej: Organizatorem.
2. Organizator prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z zakresu branży turystycznej z następujących obszarów tematycznych: pilot wycieczek. Rezydent turystyczny, pracownik biura podróży, informator turystyczny, event manager na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa (zaświadczenie nr 13/K/19 z dnia 15.10.2019r.).

 

II. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie na kurs lub szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.
2. Warunkiem udziału w kursie lub szkoleniu jest:
a) dokonanie zgłoszenie,
b) akceptacja Regulaminu udziału w kursach i szkoleniach oraz
c) dokonanie płatności za udział w kursie lub szkoleniu.
2. Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie dokonania wszystkich czynności wymienionych w pkt 2.
3. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia na kurs lub szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziały w kursie lub szkoleniu osób pracujących lub współpracujących z podmiotami wykonującą działalność tożsamą z działalnością Organizatora.

 

III. PŁATNOŚĆ

1. Kurs lub szkolenie są odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie kadryturystyki.pl odbywają się cyklicznie i zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie kadryturystyki.pl Cena kursu lub szkolenia uwidoczniona na stronie internetowej kadryturystyki.pl podana jest w złotych polskich (PLN), zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT i jest wiążąca w chwili dokonania przez uczestnika zgłoszenia.
2. Płatność za udział w kursie lub szkoleniu można dokonać:
a) przelewem, na konto podane przez Organizatora,
b) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności: Dotpay.pl
3. Odpłatność za udział w kursie obejmuje udział w zajęciach, zgodnie z programem zaprezentowanym w ofercie Organizatora. Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia i innych wydatków poniesionych przez Uczestnika związanych z uczestnictwem w kursie lub szkoleniu.
4. Klient w trakcie dokonywania zgłoszenia na kursu lub szkolenie musi zaznaczyć w formularzu, czy chce otrzymać fakturę oraz podaje dane do celów podatkowych.
5. Organizator wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury) i wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

IV. POTWIERDZENIE LUB ODWOŁANIE SZKOLENIA

1. Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu lub szkolenia uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji kursu lub szkolenia w ustalonym terminie.
2. Organizator ma możliwość odwołania kursu lub szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 15 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpłacona przez uczestnika należność zwracana jest w całości. Zwrot realizowany będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Uczestnika w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania numeru konta od Uczestnika.
3. Punkty 1 i 2 nie mają zastosowania do kursów i szkoleń organizowanych w formie imprezy turystycznej (np. tzw. study tour’ów).

 

V. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU LUB SZKOLENIA

1. Warunkiem ukończenia kursu lub szkolenia jest zdanie egzaminu. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Organizatora i podanym na pierwszych zajęciach. Forma egzaminu zawarta jest w opisie kursu lub szkolenia znajdującego się w ofercie Organizatora.
2. Potwierdzeniem ukończenia kursu lub szkolenia jest dyplom lub certyfikat wydawany przez Organizatora. Dokument wydawany jest w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kursu lub szkolenia.
3. Osoba, która nie spełniła warunku opisanego w pkt. 1, na żądanie, może otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w kursie z informacją, iż uczestnik nie dał egzaminu.
4. Od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie. Uczestnik może nieodpłatnie ponownie przystąpić do egzaminu w ciągu 180 dni od dnia zakończenia kursu lub szkolenia podczas kolejnej edycji kursu lub szkolenia. Organizator nie gwarantuje, iż w tym czasie odbędzie się kolejna edycja kursu lub szkolenia.

 

VI. REZYGNACJE

1. W przypadku rezygnacji z kursu lub szkolenia na więcej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem Organizator zwraca uczestnikowi cenę kursu lub szkolenia podaną w chwili dokonania zgłoszenia przez uczestnika.
2. W przypadku rezygnacji z kursu lub szkolenia 7 lub mniej dni przed jego rozpoczęciem Organizator zwraca uczestnikowi cenę kursu pomniejszoną o koszty faktycznie poniesione przez Organizatora w związku z potwierdzeniem danego kursu lub szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w czasie trwania kursu lub szkolenia Organizator zwróci uczestnikowi proporcjonalnie opłatę za niewykorzystane elementu kursu lub szkolenia.
4. Organizator przyjmuje rezygnacje w formie pisemnej przesłanej elektronicznie na adres biuro@kadryturystyki.pl lub pocztą na adres Kadry Turystyki Sp. z o.o., ul. Kolejowa 47/47 01-210 Warszawa.
5. Organizator przyjmuje rezygnację w dniu jej dostarczenia do Organizatora.
6. Punkty 1, 2 i 3 nie mają zastosowania do kursów i szkoleń organizowanych w formie imprezy turystycznej (np. tzw. study tour’ów).

 

VII. KURSY I SZKOLENIA WYJAZDOWE

1. Organizator może proponować kilkudniowe kursy i szkolenia wyjazdowe, tzn. zawierające transport, zakwaterowanie, wyżywienie itp.
2. Tego typu szkolenia mogą być traktowane jako imprezy turystyczne, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2018r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
3. Organizator w celu organizacji kursu lub szkolenia wyjazdowego zawiera stosowną umowę z organizatorem turystyki.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie kursy i szkolenia z oferty Organizatora są chronione prawem autorskim. Kopiowanie programów kursów i szkoleń, materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie zajęć, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (Ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników kursów i szkoleń jest Organizator, zwany również Administratorem.
2. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe uczestników kursów i szkoleń przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
4. Uczestnik dokonując zgłoszenia na kurs lub szkolenie, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Organizatora.
5. Uzyskane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji usługi w postaci przeprowadzenie szkolenia lub kursu.
6. W każdym czasie uczestnik może zobowiązać Organizatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw uczestnika kursu lub szkolenia należy kierować na adres biuro@kadryturystyki.pl.
2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia.
3. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez uczestnika sposób.