kadry turystyki

regulamin

Regulamin zgłaszania się i udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. oraz korzystania z serwisu kadryturystyki.pl

 

Organizator i Uczestnik

Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-210 przy ul. Kolejowej 47/47, NIP 527 27 38 159, KRS 0000561311, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, organizuje kursy i szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

Uczestnikiem jest osoba dokonująca zgłoszenia na kurs lub szkolenie.

 

Sprzedawca i Kupujący

Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-210 przy ul. Kolejowej 47/47, NIP 527 27 38 159, KRS 0000561311, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, jest Sprzedawcą książki „Podręcznik pilota wycieczek”.

Kupującym jest osoba dokonująca zakupu „Podręcznika pilota wycieczek” poprzez serwis kadryturystyki.pl.

 

ZGŁOSZENIE I UDZIAŁ W KURSACH I SZKOLENIACH 

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs lub szkolenie odbywa się poprzez:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora i
 • wpłacenie pierwszej raty lub całości należności za udział w szkoleniu,
 • zaakceptowanie Regulaminu zgłaszania się i udziału w szkoleniach organizowanych przez Kadry Turystyki Sp. z o.o.

 

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 8 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po tym terminie zgłoszenie jest możliwe, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z Organizatorem i potwierdzeniu dostępności miejsc. Liczba miejsca na szkoleniu jest ograniczona.

Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. W przypadku braku wpłacona należność zwracana jest w całości. Wysłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, programu szkolenia, warunków zaliczenia szkolenia i odpłatności za udział w nim.

Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 

Potwierdzenie lub anulacja szkolenia

 • Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji kursu lub szkolenia turystycznego w ustalonym terminie.
 • Organizator ma możliwość odwołania kursu lub szkolenia turystycznego w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 15 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpłacona przez Uczestnika należność zwracana jest w całości. Zwrot realizowany będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego zajęcia.

 

Odpłatność

 • W przypadku otrzymania potwierdzenia organizacji kursu lub szkolenia, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty odpłatności za szkolenie na rzecz Organizatora w terminie nie przekraczającym 3 dni przed rozpoczęciem zajęć (liczy się data zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora).
 • Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie dokonał wpłaty w ustalonym powyżej terminie.
 • Cena obejmuje udział w zajęciach, zgodnie z programem szkolenia zaprezentowanym w ofercie Organizatora.
 • Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia i innych wydatków poniesionych przez Uczestnika związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

 

Warunki zaliczenia szkolenia

Potwierdzeniem ukończenia kursu lub szkolenia turystycznego jest dyplom wydawany przez Organizatora. Dyplom wydawany jest w wersji polski i anglojęzycznej. Dyplom otrzymują go Uczestnicy, którzy:

 • wzięli udział we wszystkich zajęciach,
 • zaliczyli wszystkie zajęcia,
 • zdali egzamin końcowy,
 • dokonali pełnej płatności za udział w szkoleniu.

Dyplomy są wydawane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

 

Rezygnacje

 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu lub szkolenia turystycznego (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Kadry Turystyki Sp. z o.o.) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
 • W przypadku otrzymania przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z kursu lub szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia. Jeżeli koszty faktyczne koszty poniesione przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia są większe niż wniesiona przez Uczestnika opłata, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora.

 

Prawa autorskie

Wszystkie kursy i szkolenia turystyczne dostępne w Kadrach Turystyki Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie programów szkolenia, materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

 

ZAKUP PODRĘCZNIKA PILOTA WYCIECZEK

 

Zakup

 • Sklep internetowy działający pod adresem https://kadryturystyki.pl/ksiegarnia/ prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 • W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową https://kadryturystyki.pl/ksiegarnia/, a następnie dokonać wyboru dostępnego towaru i złożyć elektroniczne zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 • Informacje podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sprzedawcy.

 

Odbiór przedmiotu zamówienia

Przy odbiorze przesyłki, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

 

Zwrot przedmiotu zamówienia

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 • Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie przedmiotu zamówienia. Datą wydania przedmiotu zamówienia jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 • W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego przedmiotu zamówienia. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu przedmiotu zamówienia Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie przedmiotu zamówienia lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 • Zakupiony przedmiot zamówienia należy zwrócić na adres: Kadry Turystyki Sp. z o.o. ul. Kolejowa 47/47 01-210 Warszawa.
 • Koszt opakowania i odesłania przedmiotu zamówienia ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 • Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki przedmiotu zamówienia do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zawarcie umowy z Kadry Turystyki Sp. z o.o. dotyczącej świadczenia usług lub zakupu towaru jest równoważne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-210 przy ul. Kolejowej 47/47 zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Ochrona danych osobowych

Kadry Turystyki Sp. z o.o. oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Uczestnik w toku procedury zamówienia usługi, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Organizatora. Uzyskane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
 2. rozliczenia płatności za zamówione usługi,
 3. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
 4. oraz – o ile Użytkownik wyraził zgodę – w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Organizatora (cel marketingowy/newsletter).

 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:

 1. przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także rozliczenia płatności oraz dochodzenia roszczeń,
 2. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W każdym czasie Uczestnik może zobowiązać Organizatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

 

Uczestnikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora.

 

Reklamacje

 • Kadry Turystyki Sp. z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru lub usługi zakupionej przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@kadryturystyki.pl.
 • Kadry Turystyki Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Płatności

 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • Warunki anulacji, rezygnacji czy zmian określone są przez Kadry Turystyki w Regulaminie zgłaszania się i udziału w szkoleniach organizowanych przez Kadry Turystyki Sp. z o.o.

 

Faktury

 • Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 • Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.
 • Klient, który nie otrzymał e-faktury może zgłosić takie życzenie na biuro@kadryturystyki.pl w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres numer identyfikacji do celów podatkowych.

 

Postanowienia końcowe

 • Kadry Turystyki Sp. z o.o. podejmują działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kadry Turystyki Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu serwisu.