Kadry Turystyki
Regulamin
UDZIAŁU W KURSACH I SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KADRY TURYSTYKI SP. Z O.O.

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem kursów i szkoleń jest Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-210 przy ul. Kolejowej 47/47, NIP 527 27 38 159, KRS 0000561311, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej: Organizatorem.
2. Organizator prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego prowadzącą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z zakresu branży turystycznej z następujących obszarów tematycznych: pilot wycieczek. Rezydent turystyczny, pracownik biura podróży, informator turystyczny, event manager na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa (zaświadczenie nr 13/K/19 z dnia 15.10.2019r.).

 

II. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie na kurs lub szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora.
2. Warunkiem udziału w kursie lub szkoleniu jest:
a) dokonanie zgłoszenie,
b) akceptacja Regulaminu udziału w kursach i szkoleniach oraz
c) dokonanie płatności za udział w kursie lub szkoleniu.
2. Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie dokonania wszystkich czynności wymienionych w pkt 2.
3. Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia na kurs lub szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziały w kursie lub szkoleniu osób pracujących lub współpracujących z podmiotami wykonującą działalność tożsamą z działalnością Organizatora.

 

III. PŁATNOŚĆ

1. Kurs lub szkolenie są odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie kadryturystyki.pl odbywają się cyklicznie i zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie kadryturystyki.pl Cena kursu lub szkolenia uwidoczniona na stronie internetowej kadryturystyki.pl podana jest w złotych polskich (PLN), zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT i jest wiążąca w chwili dokonania przez uczestnika zgłoszenia.
2. Płatność za udział w kursie lub szkoleniu można dokonać:
a) przelewem, na konto podane przez Organizatora,
b) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności: Dotpay.pl
3. Odpłatność za udział w kursie obejmuje udział w zajęciach, zgodnie z programem zaprezentowanym w ofercie Organizatora. Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia i innych wydatków poniesionych przez Uczestnika związanych z uczestnictwem w kursie lub szkoleniu.
4. Klient w trakcie dokonywania zgłoszenia na kursu lub szkolenie musi zaznaczyć w formularzu, czy chce otrzymać fakturę oraz podaje dane do celów podatkowych.
5. Organizator wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury) i wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

IV. POTWIERDZENIE LUB ODWOŁANIE SZKOLENIA

1. Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu lub szkolenia uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji kursu lub szkolenia w ustalonym terminie.
2. Organizator ma możliwość odwołania kursu lub szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 15 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpłacona przez uczestnika należność zwracana jest w całości w ciągu 7 dni roboczych. Zwrot realizowany będzie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że ten zgodzi się na inny sposób dokonania zwrotu.

 

V. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU LUB SZKOLENIA

1. Warunkiem ukończenia kursu lub szkolenia jest zdanie egzaminu. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Organizatora i podanym na pierwszych zajęciach. Forma egzaminu zawarta jest w opisie kursu lub szkolenia znajdującego się w ofercie Organizatora.
2. Potwierdzeniem ukończenia kursu lub szkolenia jest dyplom lub certyfikat wydawany przez Organizatora. Dokument wydawany jest w ciągu 30 dni od dnia zakończenia kursu lub szkolenia.
3. Osoba, która nie spełniła warunku opisanego w pkt. 1, na żądanie, może otrzymać zaświadczenie potwierdzające udział w kursie z informacją, iż uczestnik nie dał egzaminu.
4. Od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie. Uczestnik może nieodpłatnie ponownie przystąpić do egzaminu w ciągu 180 dni od dnia zakończenia kursu lub szkolenia podczas kolejnej edycji kursu lub szkolenia. Organizator nie gwarantuje, iż w tym czasie odbędzie się kolejna edycja kursu lub szkolenia.

 

VI. REZYGNACJE

1. W przypadku rezygnacji z kursu lub szkolenia na więcej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem Organizator zwraca uczestnikowi cenę kursu lub szkolenia podaną w chwili dokonania zgłoszenia przez uczestnika.
2. W przypadku rezygnacji z kursu lub szkolenia 7 lub mniej dni przed jego rozpoczęciem Organizator zwraca uczestnikowi cenę kursu pomniejszoną o koszty faktycznie poniesione przez Organizatora w związku z potwierdzeniem danego kursu lub szkolenia.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w czasie trwania kursu lub szkolenia Organizator zwróci uczestnikowi proporcjonalnie opłatę za niewykorzystane elementu kursu lub szkolenia.
4. Organizator przyjmuje rezygnacje w formie pisemnej przesłanej elektronicznie na adres biuro@kadryturystyki.pl lub pocztą na adres Kadry Turystyki Sp. z o.o., ul. Kolejowa 47/47 01-210 Warszawa.
5. Organizator przyjmuje rezygnację w dniu jej dostarczenia do Organizatora.

 

VII. KURSY I SZKOLENIA WYJAZDOWE

1. Organizator może proponować kilkudniowe kursy i szkolenia wyjazdowe, tzn. zawierające transport, zakwaterowanie, wyżywienie itp.
2. Tego typu szkolenia mogą być traktowane jako imprezy turystyczne, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2018r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
3. Organizator w celu organizacji kursu lub szkolenia wyjazdowego zawiera stosowną umowę z organizatorem turystyki.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie kursy i szkolenia z oferty Organizatora są chronione prawem autorskim. Kopiowanie programów kursów i szkoleń, materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie zajęć, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (Ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników kursów i szkoleń jest Organizator, zwany również Administratorem.
2. Administrator oświadcza, że chroni dane osobowe uczestników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe uczestników kursów i szkoleń przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
4. Uczestnik dokonując zgłoszenia na kurs lub szkolenie, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Organizatora.
5. Uzyskane przez Organizatora dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji usługi w postaci przeprowadzenie szkolenia lub kursu.
6. W każdym czasie uczestnik może zobowiązać Organizatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora.

 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw uczestnika kursu lub szkolenia należy kierować na adres biuro@kadryturystyki.pl.
2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia.
3. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez uczestnika sposób.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany zasad świadczenia usług przez Organizatora.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia, w którym Organizator poinformował Uczestnika o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.
  4. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu, Uczestnik powinien wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczonej usługi w terminie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Uczestnika, jeżeli nie wypowiedział on umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu i miejscu jego publikacji.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.