fbpx
+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Międzynarodowe standardy pracy przewodnika turystycznego

rezydent turystyczny

Kurs Przewodnika Turystycznego - program rozwoju zawodowego WFTGA to polska wersja jednego z głównych programów szkoleniowych oferowanych przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

Kurs skierowany jest do przewodników turystycznych, którzy chcą doskonalić swój warsztat zawodowy poprzez m.in. poznanie międzynarodowych standardów pracy przewodnika turystycznego opracowanych przez WFTGA.

Kurs uzyskał akredytację Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations, WFTGA), dzięki czemu absolwenci otrzymają certyfikat sygnowany przez WFTGA.

WFTGA

Światowa Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (ang. World Federation of Tourist Guide Associations, WFTGA) to organizacja zrzeszająca stowarzyszenia przewodnickie i przewodników indywidualnych oraz partnerów biznesowych i edukacyjnych związanych z branżą przewodnicką, z całego świata. Należy do niej około 200 000 przewodników. Federacja została zarejestrowana w 1987 r. w Austrii.

Głównym celem WFTGA jest m.in. promowanie uniwersalnych zasad etyki i dobrych praktyk w zawodzie przewodnika turystycznego oraz zwiększanie jakości usług przewodnickich poprzez edukację i szkolenia; a także umożliwienie wymiany uwag, rad, wskazówek i doświadczeń pomiędzy przewodnikami turystycznymi.

WFTGA prowadzi dwa centra szkoleniowe, w Armenii i na Cyprze, gdzie można wziąć udział w tzw. szkoleniach otwartych, organizowanych przeważnie raz do roku. Oprócz tego szkolenia WFTGA przeprowadzane są w innych miejscach na świecie, na zamówienie. Flagowe programu szkoleniowe Federacji to „Hands on Training”, 7-dniowy program zapoznający ze standardami pracy przewodnika turystycznego opracowanymi przez WFTGA, oraz „Train the Trainer” – 6-dniowy program przygotowujący do pracy trenera – instruktora przewodnictwa turystycznego akredytowanego przez WFTGA.

Grupa docelowa

Szkolenie Międzynarodowe standardy pracy przewodnika turystycznego jest skierowane do przewodników turystycznych – osób już pracujących w zawodzie i chcących doskonalić swoje kompetencje zawodowe.

Cel edukacyjny

Międzynarodowe standardy pracy przewodnika turystycznego to 7-dniowe szkolenie składające się z części teoretycznej, zajęć praktycznych (terenowych) i wykładów uzupełniających. Przede wszystkim koncentruje się na technice pracy przewodników turystycznych, w tym metodyce prowadzenia trasy pieszej, autokarowej i w obiekcie.

Część teoretyczna to zapoznanie uczestników z działalnością WFTGA; omówienie aktualnej sytuacji zawodu przewodnika w Polsce i na świecie; ustalenie działań związanych z planowaniem i przygotowaniem się do obsługi imprezy turystycznej/świadczenia usług przewodnickich; zapoznanie ze standardami pracy przewodnika turystycznego w odniesieniu do prowadzenia trasy pieszej, autokarowej i w obiekcie.

Część praktyczna to zajęcia w sali szkoleniowej związane z budową wypowiedzi i przekazywaniem komentarza przewodnickiego (selekcja informacji, struktura wypowiedzi, sposób podawania wybranych rodzajów informacji, krzywa uwagi, struktura odpowiedzi na pytania) oraz zajęcia terenowe. Na początku uczestnicy wezmą udział w modelowym prowadzeniu fragmentów tras, następnie sami poprowadzą poszczególne trasy, uzyskując informację zwrotną od trenera prowadzącego szkolenie.

Wartością dodaną szkolenia są wykłady uzupełniające. Przewodnicy będą mogli usłyszeć m.in. o specyfice pracy z turystami z różnych kręgów kulturowych, dopasowaniu się do typu imprezy (np. incentive, urban adventure, slow travel), współpracy z turystami z niepełnosprawnościami, radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi czy też marketingu usług przewodnickich.

Szkolenie kończy się egzaminem, teoretycznym i praktycznym. Wyniki egzaminu moderowane są przez WFTGA, a osoby które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez Światową Federację Stowarzyszeń Turystycznych.

Program

Zajęcia stacjonarne

1. Inauguracja szkolenia

 • organizacja szkolenia
 • cele szkolenia

2. WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations)

 • powstanie, kraje członkowskie, władze
 • cele i ich realizacja
 • etyka zawodowa i kodeks postępowania
 • szkolenia i publikacje

3. Zawód: przewodnik turystyczny

 • rola przewodnika turystycznego
 • aktualne polskie uwarunkowania prawne
 • uwarunkowania pracy przewodników turystycznych w wybranych krajach

4. Planowanie i przygotowanie do obsługi imprezy turystycznej

5. Warsztat umiejętności przewodnickich

 • budowanie wypowiedzi przewodnickiej (skuteczny komentarz, źródła informacji, struktura wypowiedzi, prezentowanie poszczególnych rodzajów informacji),
 • sposób przekazu wypowiedzi przewodnickiej (głos, mowa ciała, użycie materiałów wzmacniających przekaz),
 • sposoby odpowiedzi na pytania turystów.

6. Światowe standardy pracy przewodnika turystycznego

 • metodyka prowadzenia trasy pieszej
 • metodyka prowadzenia trasy autokarowej
 • metodyka prowadzenia trasy muzealnej

7. Współpraca z dostawcami usług:

 • przewoźnicy
 • hotelarze
 • restauratorzy

Zajęcia terenowe

 • Prowadzenie trasy pieszej, autokarowej i muzealnej (wycieczka pokazowa)
 • Prowadzenie trasy pieszej, autokarowej i muzealnej (prowadzenie odcinka trasy przez Uczestnika)

Wykłady uzupełniające:

 • Bez faux pas – specyfika pracy w wybranymi narodowościami,
 • się - obsługa wybranych typów imprez (np. incentive, urban adventure, slow travel),
 • Pomóż interpretować - obsługa turystów z niepełnosprawnościami,
 • Szanuj - zasady turystyki odpowiedzialnej w pracy przewodnika turystycznego,
 • Wszystko na raz - radzenie sobie w sytuacjach trudnych i awaryjnych,
 • Promuj się - marketing usług przewodnickich.

Egzamin:

 • pisemny,
 • praktyczny
Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia Międzynarodowe standardy pracy przewodnika turystycznego będziesz:

 • charakteryzować działalność WFTGA oraz podawać przykłady dobrych praktyk i zasady etyki zawodowej opracowane przez Federację,
 • tłumaczyć rolę przewodnika turystycznego, interpretować aktualne polskie przepisy dotyczące wykonywania zawodu oraz podawać przykłady uwarunkowań pracy przewodników turystycznych w wybranych krajach,
 • wymieniać zasady planowania oraz sposoby przygotowania się do realizacji usługi przewodnickiej
 • budować i prezentować wypowiedź przewodnicką zgodnie ze standardami WFTGA,
 • prowadzić trasę pieszą, autokarową i muzealną zgodnie ze standardami WFTGA,
 • podawać przykłady różnic międzykulturowych i sposobów prawidłowego zachowania,
 • opisywać specyfikę i metody obsługi wybranych typów imprez,
 • podawać zasady obsługi turystów z niepełnosprawnościami,
 • wymieniać zasady poszanowania odwiedzanych miejsc i społeczności,
 • wymieniać sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i awaryjnych,
 • podawać sposoby marketingu usług przewodnickich.
Trener

Szkolenie Międzynarodowe standardy pracy przewodnika turystycznego prowadzone jest przez krajowego lub międzynarodowego trenera WFTGA.

Organizacja szkolenia

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w Kursie Przewodnika Turystycznego - Programie rozwoju zawodowego WFTGA skontaktuj się z nami.

Odpłatność: 2835 zł

Cena obejmuje:

 • 63 godziny zajęć (stacjonarnych i terenowych) wg programu akredytowanego przez WFTGA,
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • obiady,
 • certyfikat udziału lub ukończenia szkolenia sygnowany przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą (oprócz woj. mazowieckiego i pomorskiego) istnieje możliwość uzyskania dofinasowania na udział w szkoleniu w wysokości:

 • 50%
 • 70%
 • 80%

Więcej informacji na podstronie "Dofinansowanie" lub telefonicznie +48 512 703 400.

Formularz zapisu na szkolenie dostępy po kontakcie z biuro@kadryturystyki.pl

FAQ

1. Skąd nazwa "Międzynarodowe standardy pracy przewodnika turystycznego"?

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników ze standardami opracowanymi przez Światową Federację Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (WFTGA). Standardy to normy określające podstawowe kompetencje zawodowe, które powinien posiadać przewodnik. Są to normy opracowane i rekomendowane (a nie obowiązkowe) przez WFTGA.

Program szkolenia powstał na podstawie konsultacji i wymiany doświadczeń przewodników ze świata, zrzeszonych w WFTGA. Został przyjęty przez Federację. Jego celem jest dzielenie się "dobrymi praktykami", doskonalenie warsztatu pracy poprzez zapoznanie z nowymi technikami i korektę błędnych nawyków. Dodatkową częścią szkolenia są wykłady uzupełniające, dzięki którym można zwiększyć swoją wiedzę w tematach bezpośrednio związanych z przewodnictwem turystycznym.

2. Dlaczego szkolenie tyle kosztuje?

Odpłatność za szkolenie ustalana jest na podstawie kosztów jego organizacji. Wszystko kosztuje: wynajęcie sali szkoleniowej, zapewnienie bufetów kawowych i obiadów; dojazd, nocleg i wynagrodzenie wykładowców; wynajęcie autokaru i koszt biletów wstępów do odwiedzanych obiektów; materiały szkoleniowe;  promocja szkolenia i, przede wszystkim, duży koszt akredytacji kursu przez WFTGA. Jednak należy pamiętać o dwóch kwestiach:

a) taki sam kurs w centrum szkoleniowym WFTGA na Cyprze kosztuje znacznie więcej,

b) na kurs organizowany w Polsce można aktualnie otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych (i dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić go do oferty, bowiem wiemy, że w cenie regularniej dla większości przewodników takie szkolenie byłoby po prostu nieosiągalne).

3. Dlaczego osoby zatrudnione w woj. mazowieckim i pomorskim nie mogą skorzystać z dofinansowania?

Nie wiemy. Z tego, co słyszeliśmy to te dwa województwa nie wystąpiły o środki unijne na doszkalanie pracowników. Informacje na ten temat można uzyskać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tel. 801 808 108.

Zdjęcia ze szkolenia WFTGA w 2015 r.

Termin i miejsce