+48 512 703 400 biuro@kadryturystyki.pl

Regulamin

Regulamin zgłaszania się i udziału w szkoleniach organizowanych przez Kadry Turystyki Sp. z o.o.

Regulamin określa zgłaszania się i udziału w szkoleniach organizowanych przez Kadry Turystyki Sp. z o.o.

1. Organizator i Uczestnik

Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-210 przy ul. Kolejowej 47/47, NIP 527 27 38 159, KRS 0000561311, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

Uczestnikiem jest osoba dokonująca zgłoszenia na kurs lub szkolenie.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora i
  • wpłacenie pierwszej raty lub całości należności za udział w szkoleniu,
  • zaakceptowanie Regulaminu zgłaszania się i udziału w szkoleniach organizowanych przez Kadry Turystyki Sp. z o.o.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 8 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po tym terminie zgłoszenie jest możliwe, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z Organizatorem i potwierdzeniu dostępności miejsc.

Liczba miejsca na szkoleniu jest ograniczona. Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. W przypadku braku wpłacona należność zwracana jest w całości.

Wysłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, programu szkolenia, warunków zaliczenia szkolenia i odpłatności za udział w nim.

Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

3. Potwierdzenie lub anulacja szkolenia

Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie.

Organizator ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 15 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpłacona przez Uczestnika należność zwracana jest w całości. Zwrot realizowany będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego zajęcia.

4. Odpłatność

W przypadku otrzymania potwierdzenia organizacji szkolenia, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty odpłatności za szkolenie na rzecz Organizatora w terminie nie przekraczającym 3 dni przed rozpoczęciem zajęć (liczy się data zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora).

Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie dokonał wpłaty w ustalonym powyżej terminie.

Cena obejmuje udział w zajęciach, zgodnie z programem szkolenia zaprezentowanym w ofercie Organizatora.

Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia i innych wydatków poniesionych przez Uczestnika związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

5. Warunki zaliczenia szkolenia

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest dyplom wydawany przez Organizatora.

Dyplom wydawany jest w wersji polski i anglojęzycznej.

Dyplom otrzymują go Uczestnicy, którzy:

  • wzięli udział we wszystkich zajęciach,
  • zaliczyli wszystkie zajęcia,
  • zdali egzamin końcowy,
  • dokonali pełnej płatności za udział w szkoleniu.

Dyplomy są wydawane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia.

6. Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Kadry Turystyki Sp. z o.o.) Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

W przypadku otrzymania przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia. Jeżeli koszty faktyczne koszty poniesione przez Kadry Turystyki Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia są większe niż wniesiona przez Uczestnika opłata, wówczas Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Organizatora.

7. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne w Kadrach Turystyki Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie programów szkolenia, materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

8. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Kadry Turystyki Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

O nas

Kadry Turystyki Sp. z o.o. to firma szkoleniowa specjalizująca się w kursach i szkoleniach dla branży turystyczno-hotelarskiej. Nasze kursy i szkolenia objęte są patronatem Polskiej Izby Turystyki.

Podmiot wpisany do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561311.

Socialmedia

Kontakt

Kadry Turystyki Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/47
01-210 Warszawa

biuro@kadryturystyki.pl
+48 512 703 400

REGON: 361697889
NIP: 5272738159